Vedtekter

§ 1 Formål

Pensjonistuniversitetet Nordstrand er en ideell, frittstående forening som har til formål å være et forum for formidling av kultur og kunnskap til medlemmene og andre interesserte. PU skal stimulere sine medlemmer til en aktiv tilværelse. PU er en religiøs og politisk uavhengig forening.

§ 2 Medlemmer

Alle over 60 år kan bli medlemmer.

§ 3 Styret

Pensjonistuniversitetet ledes av et styre med en leder og 4-6 medlemmer.
Leder velges på årsmøtet ved særskilt valg for ett år ad gangen.
Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen, maksimum 4 perioder, dvs 8 år. I særskilt tilfelle kan årsmøtet gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Styret konstitueres internt med nestleder, kasserer, sekretær, studieleder og inntil 2 styremedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak kan treffes når et flertall av styrets medlemmer stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Styret legger planer for virksomheten og leder den i samsvar med årsmøtets vedtak.

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april og innkalles av styret. Innkallingen sammen med sakliste, årsberetning, revidert regnskap og forslag til budsjett skal sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet.
Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må skriftlig være styret i hende senest 1 januar.
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 1 Valg av møteleder. 2 Valg av protokollfører. 3 Valg av to personer til å undertegne protokollen. 4 Styrets beretning. 5 Regnskap. 6 Forslag til budsjett. 7 Fastsettelse av kontingent. 8 Valg: a Leder b Styremedlemmer c  Revisor. 9 3 medlemmer til valgkomité. 10 Innkomne forslag.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 10 navngitte medlemmer krever det. Innkalling med dagsorden skal sendes ut minst 2 uker før møtedagen. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er angitt i innkallingen.

§ 5 Endringer av vedtekter.

Endringer av vedtekter skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

§ 6 Oppløsning.

Forslag om oppløsning må fremmes på årsmøtet av minst 5 navngitte medlemmer og må skriftlig være styret i hende senest 3 uker før møtet. Oppløsning krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.
Pensjonistuniversitetets midler vil i tilfelle oppløsning tilfalle en av pensjonistorganisasjonene i bydelen.


Sist endret (§ 1 - navn på foreningen) på årsmøtet 12 mai 2020